Izak Malan

Ek is ʼn sielkundige met omvattende ervaring in huweliksterapie, kinderontwikkeling en afrigting in die korporatiewe wêreld as ʼn konsultant. Ek spesialiseer in menslike verhoudings, en die invloed daarvan op elke aspek van menswees. My loopbaan bestaan uit waardevolle ondervinding in die kerk as ʼn predikant en as ʼn sielkundige in ʼn privaat praktyk. My studies bevat BA en BD grade, ʼn Diploma in Teologie, as ook ʼn Honneurs graad en Meesters graad in Sielkunde.

Tariewe

Tariewe is mediese fonds tariewe en die koste van terapie kan verhaal word by jou mediesefonds. (Ek is gerigistreer by die Health Professional Counsel of South Africa.)

Die  koste van ‘n terapie sessie beloop R850 per uur tussen 8am en 5pm.  Na-ure word verhaal teen ‘n tarief van “een en ‘n half uur”.  Die terapie is betaalbaar voor konsultasie –  kontant of bewys van EFT. Ek verskaf bewys van betaling en ‘n faktuur vir die gebruik om die koste terug te eis van jou mediese fonds.

Woord van God en terapie

Ek begelei individue van alle ouderdomme om te deel met alledaagse probleme  in hulle verskillende lewensfases in ‘n een-tot-een situasie of in groepe. Doen ook psigo-opleiding in groepe. In die terapie is God Drie-enig sentraal en luister ons saam na wat God se besondere wil in elke persoon se situasie is. Christus het dit vir elkeen moontlik gemaak om ‘n nuwe mens te wees. Onder leiding van die Heilige Gees help ek mense om te verstaan dat hulle probleme onder leiding van die Heilige Gees kan verander sodat hulle ‘n lewe in oorvloed kan geniet.

Ervaring en kennis in die volgende lewensomstandigehede:

Depressie en Angs

Begelei identifisering van sterk eienskappe om situasie te oorkom en te bestuur.

Trauma verwerking

Evalueer die persoon se manier van dink oor die trauma. Ondersoek saam met die klient maniere van cope en fasiliteer post traumatiese groei. Besluit dan op intervensies.

Loopbaanvoorligting

Identifisering van behoeftes, waardes, belangstelling, lewensrolle en aanleg, evaluering van persoonlikheid, loopbaanvolwassenheid en besluitnemingsvermoëns

Ouer-kind verhouding

Gebruik die gehegtheidsteorie om ouers te begelei oor hulle kinders. Help ouers om te verstaan dat hulle woorde, aksies, innerlike stemming, gesigsuitdrukkings, teenwoordigheid of afwesigheid ‘n weerspieëling kan wees van hoe waardig hulle kinders hulleself ervaar. Indien die ouer van die kind nie op ‘n gepaste wyse emosies hanteer en reguleer nie, kan die kind se vermoë om emosies te hanteer en te reguleer nie voldoende genoeg ontwikkel nie. Doen ook begeleiding met kinders.

Gesinsterapie

Help gesinne om hulle probleemoplossings vaardighede, kommunikasie vaardighede en interaksionele patrone te evalueer. Die gesin word ook gehelp om te verstaan hoe disfunksionele patrone hulle probleemoplossing en kommunikasie beïnvloed.

Huweliksvoorbereiding en huweliksverryking: Deur navorsing is verskeie eienskappe geïdentifiseer wat ʼn verhouding ingrypend kan beïnvloed soos bv. angs en om emosioneel stabiel te wees. In die sessies word die ooreenkomste en verskille van die paartjie met mekaar vergelyk.

 • Help hulle om waardering te hê vir die feit dat hulle verskil en om ook waardering te hê vir die feit dat daar baie ooreenkomste is.
 • Begelei paartjies om verskille te omhels en om verby die verskille te kyk en mekaar te help om elkeen se volle potensiaal te bereik. Inspireer mekaar.
Huweliksvoorbereiding en huweliksverryking

Deur navorsing is verskeie eienskappe geïdentifiseer wat ʼn verhouding ingrypend kan beïnvloed soos bv. angs en om emosioneel stabiel te wees. In die sessies word die ooreenkomste en verskille van die paartjie met mekaar vergelyk.

 • Help hulle om waardering te hê vir die feit dat hulle verskil en om ook waardering te hê vir die feit dat daar baie ooreenkomste is.
 • Begelei paartjies om verskille te omhels en om verby die verskille te kyk en mekaar te help om elkeen se volle potensiaal te bereik. Inspireer mekaar.
Huweliksterapie

Vier groot areas word ge-evalueer nl.;

 • Kommunikasie en konflik patrone en of elkeen emosioneel veilig voel in die verhouding.
 • Is elkeen se rolle en verantwoordelikhede vir hom/haar duidellik? Weet hulle wat hulle van mekaar kan verwag in ‘n sosiale omgewing?
 • Die invloed van gesin van oorsprong op die huwelik en huweliksmaat.
 • Die ooreenkomste en verskille in persoonlikheid, waardes en belangstellings.
Egskeidingsberaad:

Die volgende word hanteer:

 • Help persoon om die erge ervaring van trauma deur skeiding te verwerk, oorkom dan die seer, woede, skuldgevoelens ens.
 • Enkelouer met primêre versorging word die volgende na gekyk. Maak buigbare besoek-reëlings met gewese gade en familie. Bou eie finansiële hulpbronne op. Bou eie sosiale netwerk op.
 • Enkelouer met sekondêre versorging. Vind maniere om effektiewe ouerskap vol te hou, bv. hoe om kinders te begelei in die aanvaarding van die skeiding. Gaan voort om gewese gade en kinders finansieël te ondersteun. Bou eie sosiale netwerk weer op.
 • Indien nodig begelei ook die gewese gade in bogenoemde areas.
Hersaamgestelde gesinne

Die hersaamgestelde gesin het unieke problematiek. Lewensiklus verskille en lojaliteitskonflikte, ontstaan wanneer hulle saam begin funksioneer en verg ‘n spesifieke terapeutiese werkwyse wat die kompleksiteit van die gesinsvorm in ag neem.

Sielkundige metateorie

Welwees (wellbeing)

Welwees (wellbeing) is ‘n dinamiese konsep wat subjektiewe, sosoiale, sielkundige sowel as gesondheids gerigte gedrag insluit. Die volgende aspekte maak deel uit van die konsep:

 • Self-Aanvaarding Het `n positewe houding teenoor self; erken en aanvaar verskeie apekte van self wat positiewe en negatiewe eienskappe insluit, voel goed oor verlede.
 • Positiewe Verhoudings Het warm, tevrede, vertrouens verhoudinge met andere; is besorg oor die welstand van ander; is in staat tot sterk toon van empatie, gevoel en intimiteit; verstaan gee en neem van verhoudinge.
 • Outonomie (Selfbestuur) Is self-bepalend en onafhanklik; is in staat om sosiale druk te weerstaan om op `n sekere manier te dink en op te tree; beheer gedrag van binne; evalueer self deur persoonlike standaarde.
 • Bestuur van Omgewing Het `n sin van bemeestering en effektiewe bestuur van omgewing; beheer `n komplekse aantal eksterne aktiwiteite; maak effektief gebruik van omliggende geleenthede; is in staat om kontekste te kies of te skep wat pas by persoonlike behoeftes en standaarde.
 • Doel in Lewe Het `n doel in die lewe en het ook `n sin van gerigtheid (op pad wees); voel daar is betekenis en sin in die hier en nou (teenswoordige lewe) sowel as die verlede; het oortuigings wat lewe sin en betekenis gee; het doelwitte wat nagestreef word.
 • Groei na volwassenheid

Het `n gevoel van voortgesette ontwikkeling; sien self as groeiend en ontwikkelend; is oop vir nuwe ondervindinge/ervaringe; het sin van herkenning van eie potensiaal; sien verbetering in self en gedrag oor tyd heen; verander op maniere wat meer self-kennis en effektiwiteit reflekteer.

Gehegtheids teorie

In die proses om geheg te raak aan mense gedurende die kinderjare ontwikkel ons ‘n interne ervaring van onself en van ander mense wat positief of negatief kan wees. Denkpatrone van die self en ander mense wat gevorm is deur die ouer kind verhouding word oorgedra en beïnvloed ons denke, gevoel en gedrag in volwasse verhoudings. Daar is dus ‘n parallel tussen die verhouding ouer en kind en die tussen die 2 persone in ‘n romantiese verhouding. Dit kan ook oorgedra word na alle verhoudings oor die hele lewensspan. Verder beïnvloed hierdie denkpatrone die manier waarop ‘n persoon in interaksie met die omgewing is wat alle aspekte van die lewe beïnvloed bv. kommunikasiestyl, konflikhantering, betroubaarheid ens.