My loopbaan bestaan uit waardevolle ondervinding in die kerk as ʼn predikant en as ʼn sielkundige in ʼn privaat praktyk.
Ek spesialiseer in die volgende velde:

Depressie en Angs

Begelei identifisering van sterk eienskappe om situasie te oorkom en te bestuur.

Trauma verwerking

Evalueer die manier van dink oor die trauma. Ondersoek saam met die kliënt maniere van cope en fasiliteer post traumatiese groei. Besluit dan op aksies.

Ouer-kind verhouding

Begelei ouers. Help ouers om te verstaan dat hulle woorde, aksies, innerlike stemming, gesigsuitdrukkings, teenwoordigheid of afwesigheid ʼn invloed kan uitoefen oor hoe uniek en waardig kinders hulleself kan ervaar. Indien ouers nie op ʼn gepaste wyse emosies hanteer en reguleer nie, kan kinders se vermoë om emosies te hanteer en te reguleer nie voldoende genoeg ontwikkel nie.

Doen ook begeleiding met kinders.

Gesinsterapie

Begelei gesinne om hulle probleemoplossings vaardighede, kommunikasie en interaksionele patrone te evalueer en ook hoe disfunksionele patrone hulle probleemoplossing en kommunikasie beïnvloed.

Huweliksvoorbereiding en huweliksverryking

Verskeie eienskappe kan ʼn verhouding ingrypend beïnvloed soos bv. angs en om emosioneel stabiel te wees.

In die sessies word die ooreenkomste en verskille van die paartjie met mekaar vergelyk.

  • Begelei hulle om waardering te hê vir die feit dat hulle verskil en om ook waardering te hê vir die feit dat daar baie ooreenkomste is.
  • Begelei paartjies om verskille te omhels en om verby die verskille te kyk en mekaar te help om elkeen se volle potensiaal te bereik. Inspireer mekaar.
Huweliksterapie

Vier groot areas word gevalueer nl.;

  • Kommunikasie en konflik patrone en of elkeen emosioneel veilig voel in die verhouding.
  • Is elkeen se rolle en verantwoordelikhede vir hom/haar duidelik! Weet hulle wat hulle van mekaar kan verwag in ʼn sosiale omgewing?
  • Die invloed van gesin van oorsprong op die huwelik en huweliksmaat.
  • Die ooreenkomste en verskille in persoonlikheid, waardes en belangstellings.
Egskeidingsberaad:

Die volgende word hanteer:

  • Begelei persoon om die erge ervaring van trauma deur skeiding te verwerk, oorkom dan die seer, woede, skuldgevoelens en ander.
  • Enkelouer met primêre versorging. Maak buigbare besoek-reëlings met vir kinders met gewese huweliksmaat en familie. Bou finansiële hulpbronne. Bou nuwe sosiale netwerk.
  • Enkelouer met sekondêre versorgingVind maniere om effektiewe ouerskap vol te hou. Hoe kinders begelei kan word in die aanvaarding van die skeiding. Gaan voort om gewese huweliksmaat en kinders finansieel te ondersteun. Bou eie sosiale netwerk.
  • Indien nodig begelei ook die gewese huweliksmaat in bogenoemde areas.
Hersaamgestelde gesinne

Die hersaamgestelde gesin het unieke problematiek. Lewensiklus verskille en lojaliteitskonflikte, ontstaan wanneer hulle saam begin funksioneer en verg ʼn spesifieke terapeutiese werkwyse wat die kompleksiteit van die gesinsvorm in ag neem.